ProjectWood is een webshop van JEBE BUSINESS PROJECTS BV.

Ondernemingsgegevens

JEBE BUSINESS PROJECTS BV

Zagerijstraat 40

2275 Lille

BTW BE 0770.894.830

info@projectwood.be

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website www.projectwood.be van JEBE BUSINESS PROJECTS BV, met maatschappelijke zetel te 2275 Lille, Zagerijstraat 40, BTW BE 0770.894.830, (hierna ‘ProjectWood’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit de webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website dewelke als consument kan worden beschouwd in de zin van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht (hierna ‘Klant’). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van ProjectWood moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ProjectWood aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Alle artikelen worden afgehaald door de klant zelf te Gasthuishoevestraat 44-50 2170 Merksem. JEBE BUSINESS PROJECTS BV, handel drijvende onder de naam PROJECTWOOD, kan enkel bij onderling akkoord de goederen verzenden. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Ondanks dat ProjectWood zijn best doet om met alle getoonde afbeeldingen een zo correct mogelijke weergave te geven, kunnen er verschillen zijn ten opzichte van de getoonde afbeeldingen en hun formaat en het effectieve eindproduct. 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Projectwood niet. ProjectWood is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Projectwood is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. afmetingen, materialen, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen per e-mail via info@projectwood.be.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door ProjectWood. Heeft dergelijke aanpassing betrekking op een reeds geplaatste bestelling dan kan de Klant kiezen voor een volledige terugbetaling en afzien van zijn bestelling, dan wel alternatieve goederen aanvaarden voor de prijs waaraan deze alternatieve goederen worden aangeboden door ProjectWood. ProjectWood kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De bestelprocedure verloopt als volgt: de Klant plaatst artikelen in zijn/haar winkelwagen, waarvan hij/zij het overzicht kan bekijken, daarna klikt de Klant in de winkelwagen op ‘doorgaan naar afrekenen’. Tijdens het afrekenen voert de Klant alle noodzakelijke informatie in die nodig is om de bestelling te verwerken. Er is ruimte voor extra opmerkingen. De bevestiging van zijn bestelling gebeurt via het e-mailadres dat de Klant zelf opgeeft. Indien beschikbaar kiest de Klant zijn verzendopties en de manier van betalen. Tenslotte accepteert de Klant de Algemene Voorwaarden (dit document) en wordt het verkoopcontract gesloten.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

  • Bancontact
  • Per overschrijving (de leveringstermijn start pas vanaf het ogenblik dat de betaling ontvangen werd)

Artikel 5: Afhalen en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden afgehaald op het adres vermeld in art. 2 van onderhavige voorwaarden. 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant de exclusieve eigendom van ProjectWood.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Projectwood te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij ProjectWood. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant ProjectWood, Zagerijstraat 40, 2275 Lille, info@projectwood.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij het retourlabel van ProjectWood heeft ontvangen, terug bezorgen. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen kunnen ingehouden houden worden op het terug te betalen bedrag van ProjectWood aan de Klant. Het niet inhouden van deze kosten is een gunst die ProjectWood aan de Klant kan verlenen.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt ProjectWood zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal ProjectWood alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat ProjectWood op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan ProjectWood wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naargelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van terugsturen dan de door ProjectWood aangeboden retourbon worden niet terugbetaald.

ProjectWood betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal aan de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst;
  • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop ProjectWood geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn en/of maatwerk;
  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met ProjectWood via info@projectwood.be en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan ProjectWood.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant ProjectWood zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Projectwood is bereikbaar op het telefoonnummer +32 477 69 05 83, via e-mail op info@Projectwood.be of per post op het volgende adres Zagerijstraat 40, 2275 Lille België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover ProjectWood beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 150 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt ProjectWood zich het recht om de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, JEBE BUSINESS PROJECTS BV, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zijnde Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegeven, inclusief de Belgische uitvoeringswetten van deze verordening.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Projectwood, Zagerijstraat 40, 2275 Lille België, gratis de mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot JEBE BUSINESS PROJECTS BV, Zagerijstraat 40, 2275 Lille, België of via info@projectwood.be .Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, ProjectWood heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

ProjectWood houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u ons contacteren op info@Projectwood.be

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘Functionele cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan. ‘Niet-functionele’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een mededeling op de website, met verwijzing naar het privacybeleid, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door ProjectWood om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van ProjectWood. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Deelbaarheidsbeding

Indien een of meerdere van de bepalingen van huidige algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is of zou worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen.

Bepalingen die nietig zouden zijn, blijven bindend voor het gedeelte ervan dat wettelijk is toegelaten.

Partijen zijn in de mate van het mogelijke, volgens hun loyauteit en overtuiging, ertoe gehouden de ongeldige bepalingen te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van onderhavige voorwaarden.

Wijzigingen of aanvullingen aan onderhavige dading gebeuren uitsluitend door middel van geschreven, gedagtekende en door Partijen ondertekende amendementen die aan de algemene voorwaarden gehecht worden.

Artikel 17: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).